Terms & conditions

Artikel 1: Definities

1.1 Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
1.2 Aanbieder: Alles over gin. Boutique respectievelijk Alles over gin..
1.3 Afnemer: de rechtspersoon, de natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf en de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de aanbieder.
1.4 Partijen: Aanbieder en de afnemer gezamenlijk.
1.5 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de aanbieder georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en / of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
1.6 Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de afnemer en aanbieder gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
1.7 Herroepingsrecht: de wettelijke termijn van veertien (14) dagen waarbinnen de afnemer de aankoop op afstand kan ontbinden zonder opgaaf van reden.
1.8 Dag: kalenderdag.
1.9 Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de afnemer of aanbieder in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2: Identiteit van de aanbieder

Alles over gin. Boutique is een handelsnaam van Alles over gin., welke staat geregistreerd onder het KvK nummer 72829672 op Loberingemaat 7L, 7942 JD in Meppel.

Artikel 3: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de aanbieder en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen de aanbieder en de afnemer.
3.2 Voorafgaand aan ieder aanbod en / of voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de afnemer beschikbaar gesteld.
3.3 De aanbieder is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden aan te passen of aan te vullen.
3.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor de overige bepalingen in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
3.5 Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld “naar de geest” van deze algemene voorwaarden.
3.6 Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden “naar de geest” van deze algemene voorwaarden.
3.7 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, kan de aanbieder zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor haar het meest gunstig is.
3.8 Indien zowel de aanbieder als afnemer naar eigen algemene voorwaarden verwijzen, zullen deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. De aanbieder wijst de algemene voorwaarden van de afnemer uitdrukkelijk van de hand.
3.9 Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend als ze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen en zijn bevestigd door de aanbieder.

Artikel 4: Het aanbod

4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
4.2 Het aanbod is vrijblijvend. De aanbieder is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
4.3 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en / of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer mogelijk te maken. Als de aanbieder gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en / of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de aanbieder niet.
4.4 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen en accijns;
 • de eventuele kosten van verzending en levering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod dan wel de termijn waarbinnen de aanbieder de prijs garandeert; en
 • de manier waarop de afnemer, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen.

Artikel 5: De overeenkomst

5.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
5.2 Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de aanbieder onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de aanbieder is bevestigd, kan de afnemer de overeenkomst ontbinden.
5.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de aanbieder passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de afnemer elektronisch kan betalen, zal de aanbieder daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
5.4 De aanbieder kan zich, binnen wettelijke kaders, op de hoogte stellen of de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de aanbieder op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.5 Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6: Herroepingsrecht

6.1 Bij de aankoop van producten heeft de afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) dagen. Dit kan middels het ontbindingsformulier van de ACM. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de afnemer of een vooraf door de afnemer aangewezen en aan de aanbieder bekendgemaakte vertegenwoordiger.
Indien een zending in meerdere delen geleverd wordt, zal de bedenktermijn ingaan op het moment dat het laatste onderdeel geleverd en ontvangen is.
Dit geldt echter niet voor producten die uitgesloten zijn van het herroepingsrecht en die in deze algemene voorwaarden in artikel 8 zijn genoemd.
6.2 Tijdens de bedenktijd zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product(en) en de verpakking(en). Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Het uitgangspunt hierbij is dat de afnemer met het product omgaat zoals hem dat in een fysieke winkel zou zijn toegestaan.
Indien de afnemer van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de aanbieder retourneren, conform de door de aanbieder verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
6.3 Wanneer de afnemer gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen veertien (14) dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Aanbieder. Het kenbaar maken dient de afnemer te doen middels het contactformulier of via info@allesovergin.shop. Nadat de afnemer kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen veertien (14) dagen retour te sturen. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
6.4 Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht respectievelijk het product niet aan de aanbieder heeft teruggezonden, is de koop een feit.
6.5 De afnemer is aansprakelijk voor waardevermindering van het product als gevolg van het in afwijking van artikel 6.2 omgaan met het product.

Artikel 7: Kosten in geval van herroeping 

7.1 Indien de afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
7.2 Indien de afnemer heeft gekozen voor een duurdere methode van teruglevering dan de goedkoopste levering, is aanbieder niet verplicht de meerkosten van de duurdere methode van teruglevering te betalen.
7.3 Indien de afnemer een bedrag betaald heeft, zal de aanbieder dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de aanbieder of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de afnemer is gebruikt tenzij de afnemer nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
7.4 Indien er meerdere producten geleverd zijn middels één zending en de gehele zending wordt geretourneerd, zal de terugbetaling pas plaatsvinden als alle producten terug ontvangen zijn door de aanbieder.

Artikel 8: Uitsluiting herroepingsrecht

8.1 Aanbieder kan het herroepingsrecht van de afnemer uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de aanbieder dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
8.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 • die door de aanbieder tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de afnemer;
 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • die snel kunnen bederven of verouderen.

8.3 De wettelijke bedenktijd van veertien (14) dagen geldt niet voor de afnemer die rechtspersoon is en / of de afnemer die een natuurlijk persoon is, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 9: De prijs

9.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven en accijns.
9.2 Prijsverhogingen binnen drie (3) maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
9.3 Prijsverhogingen vanaf drie (3) maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de aanbieder dit bedongen heeft en deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of de afnemer de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
9.4 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW en accijns.
9.5 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is de aanbieder niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
9.6 Het oordeel of er sprake is van een druk- en zetfouten is voorbehouden aan de aanbieder.

Artikel 10: Conformiteit en garantie

10.1 Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. De aanbieder kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
10.2 Alle door de aanbieder bij de aanbieding verstrekte tekeningen en gegevens, zoals maten, gewichten, vermogens en hoeveelheden, zijn zo nauwkeurig mogelijk maar binden de aanbieder niet.
10.3 De aanbieder geeft geen enkele garantie over de beleving van de producten.
10.4 Afnemer kan een door een derde afgegeven garantie niet tegenover aanbieder doen gelden.
10.5 Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen veertien (14) dagen na levering aan de aanbieder schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. Eventuele kosten voor de terugzending zijn voor rekening van de afnemer.
10.6 De garantie geldt niet indien:

 • de afnemer de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en / of bewerkt of door derden heeft laten repareren en / of bewerken; en
 • de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de aanbieder en / of op de verpakking behandeld zijn.

Artikel 11: Levering en uitvoering

11.1 De aanbieder zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
11.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de afnemer aan de aanbieder kenbaar heeft gemaakt.
11.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen zeven (7) dagen uitvoeren, tenzij afnemer akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de afnemer hiervan binnen zeven (7) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft, bericht. De afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De afnemer heeft geen recht op een schadevergoeding.
11.4 Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de afnemer geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de afnemer geen recht op schadevergoeding.
11.5 In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de aanbieder het bedrag dat de afnemer betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontbinding, terugbetalen.
11.6 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de aanbieder zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de aanbieder.
11.7 Het risico van beschadiging en / of vermissing van producten berust bij de aanbieder tot het moment van bezorging aan de afnemer of een vooraf aangewezen en aan de aanbieder bekend gemaakte vertegenwoordiger op het aangegeven adres bij de bestelling, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
11.8 De afnemer is ervoor verantwoordelijk dat ten tijde van de aflevering een meerderjarige aanwezig is om het product in ontvangst te nemen. De afnemer zal alle medewerking verlenen om uitvoering te geven aan de wettelijke voorschriften, waaronder het tonen van ID, teneinde de leeftijd van de afnemer of degene die namens de afnemer de bestelling in ontvangst neemt, vast te stellen. Is ten tijde van de aflevering geen meerderjarige aanwezig om de bestelling in ontvangst te nemen, is aanbieder gerechtigd de aflevering op te schorten dan wel de bestelling op een later moment, in afwijking van de in dit artikel genoemde termijnen, af te leveren, dan wel de bestelling bij de dichtstbijzijnde afhaallocatie af te gegeven, waarvan een bericht zal worden achterlaten. Alle daarmee gemoeide kosten komen voor rekening van de afnemer.
Indien een bestelling uit meerdere onderdelen bestaat, dan zal dit voor de gehele bestelling gelden.
11.9 De aanbieder is gerechtigd om afzonderlijke producten afzonderlijk te leveren.
11.10 Indien een bestelling geretourneerd wordt aan de aanbieder, omdat de afnemer de bestelling (meerdere malen) niet in ontvangst heeft genomen en / of niet heeft opgehaald bij een pakketpunt binnen de gestelde termijn, worden er extra kosten gemaakt. Alle daarmee gemoeide kosten komen voor rekening van de afnemer en dienen voldaan te zijn alvorens de bestelling opnieuw aangeboden kan worden voor verzending door de aanbieder.

Artikel 12: Betaling

12.1 Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de afnemer verschuldigde bedragen vooraf te worden voldaan.
12.2 De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de aanbieder te melden.
12.3 Indien de afnemer niet aan diens verplichting voldoet, heeft Alles over gin. Boutique het recht de aankoop en overeenkomst te ontbinden. Aanbieder heeft, behoudens wettelijke beperkingen, als dan het recht om de vooraf aan afnemer kenbaar gemaakte wettelijke, dan wel redelijke, kosten in rekening te brengen.

Artikel 13: Overmacht

13.1 De afnemer en de aanbieder zijn niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien de afnemer of de aanbieder daartoe is verhinderd als gevolg van een niet-toerekenbare tekortkoming. Onder deze niet-toerekenbare tekortkomingen wordt verstaan iedere omstandigheid die buiten de wil en invloedsfeer van de aanbieder ligt: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkades, boycotten, natuurrampen, epidemieën, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheid-) instanties.
13.2 Door onvoorzienbare omstandigheden veroorzaakte tekortkoming in de nakoming die de aanbieder niet kan worden toegerekend, die het uitvoeren van één of meerdere overeenkomsten door de aanbieder zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren van de overeenkomst(en) onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt, is de aanbieder bevoegd het aanbod zodanig te wijziging dat uitvoering ervan wel mogelijk is.
13.3 Bij het voordoen van een overmacht situatie zal de aanbieder de afnemer informeren. Indien deze overmacht situatie langer dan dertig (30) dagen duurt, is de afnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
13.4 De aanbieder is in geval van overmacht gerechtigd om of de overeenkomst te annuleren, op te schorten of te wijzigen, totdat de situatie van overmacht is geëindigd.

Artikel 14: Klachtenregeling

14.1 De aanbieder beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
14.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen zeven (7) dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de aanbieder, nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd.
14.3 Bij de aanbieder ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien (14) dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de aanbieder binnen de termijn van veertien (14) dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud

15.1 Levering door de aanbieder geschiedt onder voorbehoud van eigendom. Zolang de aanbieder geen volledige betaling van de afnemer heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van de aanbieder.
15.2 De aanbieder heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen indien de afnemer tekortschiet in de nakoming van zijn verbintenis, er beslag wordt gelegd op (een deel van) zijn vermogen en voorts ingeval van faillissement, surseance van betaling of de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, in die zin dat hij dat zelf aanvraagt, het wordt aangevraagd of het wordt uitgesproken.
15.3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de afnemer verboden, zolang hij niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst heeft voldaan.

Artikel 16: Aansprakelijkheid en vrijwaring

16.1 Indien de aanbieder toerekenbaar tekortschiet zal de afnemer de aanbieder in de gelegenheid stellen om binnen een redelijke termijn van tenminste dertig (30) dagen het overeengekomen product alsnog te leveren. Indien de aanbieder binnen die redelijke termijn het alsnog nakomt, is de aanbieder nimmer aansprakelijk of tot enige schadevergoeding gehouden.
16.2 De aanbieder is niet aansprakelijk voor enige schade die de afnemer in verband met de uitvoering van deze overeenkomst lijdt, tenzij deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de aanbieder.
16.3 In het geval de aanbieder, ondanks het bepaalde in de overeenkomst, aansprakelijk is voor schade jegens de afnemer, is de aansprakelijkheid van de aanbieder beperkt tot een bedrag dat in het betreffende geval uit hoofde van de door haar afgesloten verzekering wordt uitbetaald.
16.4 Wanneer om welke reden ook geen uitkering krachtens de in lid 16.3 bedoelde verzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de aanbieder inzake de betreffende overeenkomst aan de afnemer in rekening is gebracht dan wel maximaal nog in rekening kan worden gebracht.
16.5 De afnemer vrijwaart de aanbieder volledig tegen alle aanspraken tot vergoeding van schade of kosten, die derden geldend (kunnen) maken.
16.6 Indien de aanbieder voor enige schade door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de afnemer haar volledig vrijwaren en de aanbieder alles vergoeden wat zij aan deze derde en als -direct en indirect- gevolg van deze aansprakelijkstelling dient te voldoen, waaronder maar niet uitsluitend, de schadevergoeding, winstafdracht, rente, incassokosten en de werkelijke kosten van de juridische bijstand.
16.7 De aanbieder is nimmer aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van door aanbieder ingeschakelde derden.
16.8 Eventuele aanspraak op schadevergoeding van de afnemer die rechtspersoon is en / of de afnemer die een natuurlijk persoon is, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, jegens de aanbieder vervalt binnen honderdtachtig (180) dagen na de dag waarop het schadeveroorzakende feit zich voor het eerst heeft voorgedaan.
16.9 Alle in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden mede te gunste van alle (rechts)personen waarvan de aanbieder zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.
16.10 De aanbieder levert aan afnemer als eindgebruiker. De aanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk (jegens derden) in geval van doorverkoop.
16.11 De aanbieder spant zich in om haar website vrij van virussen te houden, doch geeft daaromtrent geen garanties, noch aanvaardt zij daaromtrent aansprakelijkheid.
16.12 De aanbieder is op geen enkele manier aansprakelijk voor / bij overmatig gebruik en / of misbruik van haar producten en / of de gevolgen daarvan.

Artikel 17: Overige bepalingen

17.1 Door de afnemer ingevoerde gegevens kunnen worden gebruikt om de afnemer op de hoogte te houden wat betreft de zaken en diensten van de aanbieder. Stelt de afnemer daarop geen prijs, zal de afnemer dat schriftelijk aan de aanbieder mededelen.
17.2 Eigendomsrechten met betrekking tot de aanbieder, waaronder wordt verstaan; programmatuur, zoekmethoden, tekst, beeld, foto’s zijn eigendom van de aanbieder. Het is niet toegestaan informatie te kopiëren en / of te bewerken, zonder schriftelijke toestemming van de aanbieder.
17.3 Alle correspondentie vindt plaats met de aanbieder via de in artikel 2 genoemde contactgegeven.
17.4 Alle content van de aanbieder is uitsluitend bestemd voor personen ouder van 18 jaar. Niets daarvan mag op welke manier dan ook worden verstrekt aan personen jonger dan 18 jaar.
17.5 De aanbieder kan doorverwijzen naar websites van derden, doch staan niet in voor de inhoud en het functioneren daarvan.
17.6 De aanbieder staat voor verantwoord gebruik van alcohol en onderschrijft de regels en wetgeving die bestaan voor de verkoop van alcoholhoudende dranken en houdt zich hier strikt aan.

Artikel 18: Toepasselijk recht

18.1 Op overeenkomsten tussen de aanbieder en de afnemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
18.2 Overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht of uitgevoerd.
18.3 In alle geschillen voortvloeiende uit de tussen de aanbieder en de afnemer die rechtspersoon is en / of de afnemer die een natuurlijk persoon is, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, is de rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen bevoegd daarvan kennis te nemen, tenzij de sector kanton bevoegd is in welk geval de wettelijke regels rondom de relatieve bevoegdheid gelden.