Retourbeleid & herroepingsrecht

Alles over gin. Boutique, Retourbeleid en herroepingsrecht

Retourbeleid

Het kan natuurlijk zo zijn dat je een verkeerde bestelling hebt geplaatst of dat de bestelling toch niet aan je verwachtingen voldoet. Binnen veertien dagen kun je jouw bestelling retour aanmelden mits de producten, indien redelijkerwijze mogelijk, in de originele staat en verpakking verkeren en zijn voorzien van eventuele aangehechte labels en / of stickers. Het is wettelijk bepaald dat je daarna nogmaals veertien dagen hebt om jouw bestelling daadwerkelijk te retourneren.

Vermeld bij de retourzending altijd het factuur- en / of bestelnummer en het aantal geretourneerde producten. Graag horen we ook wat de reden van retour is zodat wij jou de volgende keer beter van dienst kunnen zijn.

Zodra wij de retourzending in goede orde ontvangen hebben, zal het verschuldigde bedrag binnen veertien dagen naar je overgemaakt worden.

De verzendkosten zijn voor eigen rekening.

Herroepingsrecht

1.1 Bij de aankoop van producten heeft de afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) dagen. Dit kan middels het ontbindingsformulier van de ACM. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de afnemer of een vooraf door de afnemer aangewezen en aan de aanbieder bekendgemaakte vertegenwoordiger.
Indien een zending in meerdere delen geleverd wordt, zal de bedenktermijn ingaan op het moment dat het laatste onderdeel geleverd en ontvangen is.
Dit geldt echter niet voor producten die uitgesloten zijn van het herroepingsrecht en die in de algemene voorwaarden in artikel 8 zijn genoemd.
1.2 Tijdens de bedenktijd zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product(en) en de verpakking(en). Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Het uitgangspunt hierbij is dat de afnemer met het product omgaat zoals hem dat in een fysieke winkel zou zijn toegestaan.
Indien de afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en, indien redelijkerwijze mogelijk, in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden, conform de door de aanbieder verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
1.3 Wanneer de afnemer gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen veertien (14) dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan aanbieder. Het kenbaar maken dient de afnemer te doen middels het contactformulier of via info@allesovergin.shop. Nadat de afnemer kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen veertien (14) dagen retour te sturen. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
1.4 Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht respectievelijk het product niet aan de aanbieder heeft teruggezonden, is de koop een feit.
1.5 De afnemer is aansprakelijk voor waardevermindering van het product als gevolg van het in afwijking van artikel 1.2 omgaan met het product.

Kosten in geval van herroeping 

1.1 Indien de afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
1.2 Indien de afnemer heeft gekozen voor een duurdere methode van teruglevering dan de goedkoopste levering, is aanbieder niet verplicht de meerkosten van de duurdere methode van teruglevering te betalen.
1.3 Indien de afnemer een bedrag betaald heeft, zal de aanbieder dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de aanbieder of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de afnemer is gebruikt tenzij de afnemer nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
1.4 Indien er meerdere producten geleverd zijn middels één zending en de gehele zending wordt geretourneerd, zal de terugbetaling pas plaatsvinden als alle producten terug ontvangen zijn door de aanbieder.

Uitsluiting herroepingsrecht

1.1 Aanbieder kan het herroepingsrecht van de afnemer uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de aanbieder dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
1.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

  • die door de aanbieder tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de afnemer;
  • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • die snel kunnen bederven of verouderen.

1.3 De wettelijke bedenktijd van veertien (14) dagen geldt niet voor de afnemer die rechtspersoon is en / of de afnemer die een natuurlijk persoon is, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.